افسردگی پس از زایمان

بهترین متخصص زنان و زایمان اصفهان | افسردگی پس از زایمان چیست ؟

افسردگی پس از زایمان چیست ؟

افسردگی پس از زایمان | شـما بـه تازگـی کـودک خـود را بـه دنیـا آوردهایـد و تصـور بـر ایـن اسـت کـه شـادترین لحظـات زندگـی خـود را داشـته باشـید. همـه انتظـار دارنـد کـه شـما مـادری شـاد و خنـدان باشـید کـه بــا هــر صــدا و لبخنــد کودکــش لــذت جدیــدی را تجربــه کنــد ولــی اگــر ایــن شــادی بــه ایــن آســانی بــه دســت نیایــد چــه؟

اگــر شــما بــه ســبب همــه ایــن مســئولیت های جدیــد احســاس تـرس و خسـتگی مفـرط کنیـد چـه اتفاقـی میافتـد؟ اگـر بـه جـای حـس عشـق و احتـرام نسـبت بــه کــودک خــود، حــس نفــرت و ناتوانــی داشــته باشــید چــه؟ آیــا ایــن شــما را بــه یــک مــادر وحشــتناک تبدیــل میکنــد؟ یــک انســان وحشـتناک؟ بی شــک اینگونــه نیســت زیــرا چیــزی کــه شــما تجربــه میکنیـد افسردگی پس از زایمان نامیــده میشــود.

بیشتر بخوانید : افسردگی فصلی در زنان 

بهترین متخصص زنان و زایمان اصفهان | افسردگی پس از زایمان

از افسردگی پس از زایمان چه می دانید ؟

افسردگی پس از زایمان نوعـی از افسـردگی اسـت کـه یـک مـادر در چنـد هفتـه، چنـد مـاه و یـا حتـی یـک سـال بعـد از تولـد نـوزادش تجربـه میکنـد. ده تـا شـانزده درصـد زنانـی کـه افسـردگی پـس از زایمـان دارنـد در طـول دوران بـارداری شـروع بـه تجربـه ایـن حالـت میکننـد. اگـر درمـان نشــود، ایــن افســردگی میتوانــد ماه هــا و حتــی ســالها پــس از زایمــان نیــز ادامــه یابــد.

هــر چـه دوران افسـردگی بـدون درمـان طولانی تـر شـود، احتمـال بهبـود فـرد کمتـر و احتمـال خطـر خودکشـی افزایـش مییابـد. طبیعـی اسـت کـه بسـیاری از مـادران جدیـد بعـد از تولـد نـوزاد خـود اندکـی احسـاس ناراحتـی داشـته باشـند ولـی اگـر ایـن حـالات بـرای بیـش از دو هفتـه ادامـه یابـد و بـر توانایـی شـما در مراقبـت از خـود و کودکتـان تاثیـر بگـذارد درایـن حالـت دیگـر شـما بـه افسـردگی پـس از زایمـان مبتـلا شـده اید.

این افسردگی چه کسی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

افسردگی پس از زایمان از آنچـه کـه شـما فکـر می کنیـد رایجتـر اسـت و بیــن ۸ تــا ۲۱ درصــد مــادران را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد. مادرانــی کــه اولیــن زایمــان را تجربــه میکننــد تنهــا کســانی نیســتند کــه مبتــلا می شـوند.

ایـن افسـردگی میتوانـد مادرانـی را کـه قبـلا زایمـان داشـته اند و یــا مادرانــی را کــه فرزنــد خوانــده دارنــد نیــز تحــت تاثیــر قــرار دهــد. برخــی مطالعــات نشــان میدهــد کــه حتــی شــریک زندگــی افــراد نیــز میتوانــد ایــن افســردگی را تجربــه کنــد. بــا اینکــه افســردگی پــس از زایمــان تقریبــا همــه را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد ولــی فاکتورهایــی وجــود دارد کــه شــما را در معــرض خطــر بالاتــری قــرار میدهــد.

بهترین متخصص زنان و زایمان اصفهان | از افسردگی پس از زایمان چه می دانید ؟

چه عواملی خطر ابتلا به افسرگی پس از زایمان را بیشتر می کند ؟

تاریخچه مشکلات در زمینه اضطراب و خلق و خوی سابقه خانوادگی در زمینه افسردگی عمده و یا بیماری روانی تغییرات هورمونی کمبود خواب حـوادث پـر اسـترس جدیـد در زندگـی از قبیـل مـرگ والدیـن یـا نقـل مـکان بـه جـای جدیـد انتظارات شما درباره خودتان یا انتظارات شریک زندگیتان از شما عدم دریافت حمایت از طرف خانواده و یا دوستان تجربه خشونت و یا سوءاستفاده نابرابری های اجتماعی از قبیل مسکن نامناسب و یا درآمد ناکافی انزوا مشکلات پزشکی شما و یا کودکتان استرس های دیگر نیز می توانند این خطرات را افزایش دهند از قبیل:

  • اسـترس هیجانـی: بعـد از تولـد نـوزاد، زنـان احتمـالا احسـاس کننـد مسـئولیت زیـادی روی دوش دارنـد، بـه لحـاظ فیزیکـی و جنسـی جذابیـت کمتـری دارنـد، بـه سـبب تغییـرات در سـبک زندگـی خـود نگـران شـوند و یــا اینکــه بــه ســبب فشــارهای اجتماعــی کــه در زمینــه انجــام کامــل وظایـف مـادری وجـود دارد احسـاس گناهـکار بـودن کننـد.
  • اسـترس فیزیکـی: تغییـرات فیزیکـی معمـول پـس از زایمـان عبارتنـد از تغییــرات هورمونــی، تغییــرات در وزن، خســتگی و احســاس آزردگــی و درد. عوامــل اســترس زا از قبیــل تنــش در ازدواج، از دســت دادن شــغل و یــا نبـود سیسـتم حمایتـی نیـز میتوانـد نقشـی در ایـن میـان داشـته باشـد. بــا اینکــه مادرانــی کــه کودکــی را بــه فرزنــد خواندگــی قبــول کرده انــد و همچنیــن همســران و پــدران نیــز افسردگی پس از زایمان را تجربــه میکننـد، ولـی بـاور بـر ایـن اسـت کـه تغییـرات هورمونـی در طـول دوره بـارداری و بعـد از زایمـان بـه شـکلگیری ایـن افسـردگی در برخـی زنـان کمــک میکنــد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به راهنمایی؟ پیام ارسال کنید